Vihreät aluevaaleihin vastustamaan museointia

Uudistaminen on vihreiden aluevaaliohjelmassa keskiössä monin tavoin. Ohjelma vaikuttaa huomioivan myös keskustan hellimiä syrjäseutuja ja vanhuksia. Aluevaaliohjelmassa on mukana myös tuttuja maailman parantamisen teemoja, kirjoittaa Eero Karisto.

25.11.2021 | Analyysi

Kuva: Ksenia Senkova / Kuvia Suomesta

Vihreät kertovat aluevaaliohjelmassaan, että puolue pyrkii turvaamaan hyvinvointivaltion olemassaolon, mutta myös uudistamaan sitä. Ohjelmassa tunnetaan huolta koko maasta, jopa syrjäseutujen vapaapalokuntien toimintaedellytyksistä.

Vihreät julistautuvat aluevaaliohjelmassaan selkeästi hyvinvointipalvelujen sekä puolustajiksi että uudistajiksi.

Yksi keskeisistä uudistamisen kohteista on sote-organisaatioiden työn järjestäminen.

Puolustamisella erottaudutaan talousoikeistosta, jonka motiiveja palvelujen ylläpitämiseen jatkuvasti kyseenalaistetaan. Uudistamisella taas tehdään pesäero ”hyvinvointivaltion museoijiin”. Se voi tarkoittaa toisaalta keskustaa, joka pitää tiukasti kiinni hajautetusta palveluverkosta, toisaalta vasemmistoa, jolle julkisen sektorin olemassaolevat työpaikat ovat ehkä vahvemmin pohjana kaikelle uudistamistyölle.

Uudistaminen on vihreiden ohjelmassa esillä monella tavalla. Yksi keskeisistä uudistamisen kohteista on sote-organisaatioiden työn järjestäminen.

Rahaa ja tekijöitä

Kaikilla tulevilla sote-alueilla on edessään kaksi suurta ongelmaa: rahan riittäminen ja työvoiman riittäminen.

Sote-alalle pitäisi jostain löytää 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä. Kaksi kolmasosaa tarpeesta tulee eläköitymisestä, viimeinen kolmannes palvelutarpeen kasvusta, joka johtuu pitkälti väestörakenteesta. Alan henkilöstöstä tulee oletettavasti yhä kovempi taistelu julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mutta myös hyvinvointialueiden kesken.

Ensimmäiseksi pitää saada alan väki pysymään alalla, ja sen jälkeen löytää jostain lisää tulijoita.

Vihreiden ohjelmassa on aika kattavasti esitelty keinoja alan houkuttelevuuden, siis sekä pito- että vetovoiman parantamiseksi.
Palkkataso on yksi tekijä, mutta sen rinnalla vihreiden ohjelmassa on vahvasti esillä kaikki se, mitä työpaikalla ja työyhteisössä tapahtuu. Ja tietysti riittävä koulutus.

Ihmisiä ei ole

Mutta kun väki ei riitä niin se ei riitä.

Se ei oikein näy vihreiden ohjelmassa. Tilastojen mukaan julkisen sektorin vapautuvat työpaikat imisivät koko Suomen työmarkkinoille tulevan väestön niin, että yksityiselle sektorille ei riittäisi ketään.

Työperäinen maahanmuutto on yleisesti vihreille tärkeä teema, mutta ei nouse aluevaaliohjelmassa esiin työvoimapulan erityisenä ratkaisuna. Eikä se tietysti yksinään riitä, mutta sen merkitystä ehkä pitäisi kunnolla korostaa.

Haaste terveydenhuollon kehittämisessä on valtava

Toiminnan kehittämiseen liittyy ratkaisevasti ennaltaehkäisevä toiminta ja toisaalta ajoissa puuttuminen. Nämä ovat hyvin esillä vihreiden ohjelmassa.

Halvinta on ongelmien ennaltaehkäisy. Se on kuitenkin yleensä myös helpoin säästötoimi lyhyellä aikavälillä. Sitä ovat monet kunnanvaltuustot ja maan hallitukset käyttäneet, kun ovat olleet huolissaan lapsille perinnöksi jäävätä julkisesta velasta. Säästöjen seurauksena jäävästä perinnöstä puhutaan vähemmän.

Ennaltaehkäisyn jälkeen seuraava kipupiste on varhainen puuttuminen, ja siihen liittyy yksi koko uudistuksen keskeinen tavoite eli perusterveydenhuollon resurssien parantaminen, jota vihreiden ohjelmassa vahvasti korostetaan. Seuraava vaihe, sujuvat hoitoketjut, on myös noteerattu vihreiden ohjelmassa. Siitä on kysymys, kun puhutaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajan häivyttämisestä.

Johtaminen korostuu

Hyvä johtaminen, työn tarkoituksenmukainen järjestäminen, työyhteisön keskinäiset asiat, työviihtyvyys ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat mukana vihreiden ohjelmassa sote-toiminnan kehittämisessä.

Liikkuvat palvelut ovat olleet keskustelussa paljon mukana, mutta käytännössä niitä on otettu kovin vähän käyttöön. Vihreät näkevät niissä yhden tärkeän tekijän toiminnan kehittämisessä.

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja hyödyt on vihreiden ohjelmassa tuotu selvästi esiin, mutta niitä ei nähdä minään deus ex machinana. Digitalisaatiosta voidaan saada paljon hyötyä, mutta ei se kaikkea ratkaise.

Palkkausta ja teknistä kehitystä lukuunottamatta kaikki alan kehittämiseen liittyvistä tekijöistä ovat tavalla tai toisella riippuvaisia hyvästä johtamisesta. Siksi johtamisesta tuskin voi puhua edes tarpeeksi saati liikaa.

Rajat alas

Sote-uudistuksen myötä on tarkoitus päästä eroon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä toisaalta terveysalan ja sosiaalitoimen välisistä rajoista, jotka on nähty monien ongelmien lähteinä.

Vihreiden ohjelmassa käsitellään perusteellisesti sote-alueiden sisäistä integraatiota, kaikenlaisten rajojen poistamista tai vähintään madaltamista. Moniammatillisuus on siinä yksi avainasia. Mutta, kuten kulunut sanonta kuuluu, kaikki liittyy kaikkeen.

Jotkut rajat jopa voimistuvat. Kunnan vaikutus ihmisen hyvinvointiin on monella tavalla ratkaiseva. Erityisesti vaikutus tuntuu ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Ehkä eniten yhteistä rajapintaa hyvinvointialueilla on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kanssa. Tämä on tietysti tunnustettu yleisesti ja myös vihreiden ohjelmassa.

Huolta tunnetaan muunkin keskinäisen vuorovaikutuksen toiminnasta kuntien sekä myös kolmannen sektorin kanssa.

Laaja itsehallinto

Rahoituksessa vihreät painottavat ensinnäkin siirtymistä yksikanavarahoitukseen. Sen lisäksi pidetään tärkeänä alueiden mahdollisimman suurta itsehallintoa. Se sisältää maakuntaveron, mutta samalla todetaan, että tarvitaan myös valtion panos. Se taas tarkoittaa, että hyväksytään maan sisäiset tulonsiirrot hyvinvointialueiden välillä, samalla tavalla kuin nykyisin kuntien kesken.

Rahoituksen yhteydessä vihreät mainitsevat kaupunkiseutujen erityistarpeet. Se onkin segregaation ja kaupunkisuunnittelun ohella ainoa kerta, kun kaupungit nousevat erikseen esiin ohjelmassa.

Oma etu helppo löytää

Aluevaaleissa äänestäjien on helpompi hahmottaa vaikutukset omaan elämäänsä kuin missään muissa vaaleissa, koska alueiden tehtäväalue on niin kapea ja selkeä.

Ihmisen tarpeet sote-alalla riippuvat olennaisesti elämäntilanteesta. Niinpä hän voi etsiä ehdokasta tai puoluetta, joka painottaa perheiden palveluja tai vanhuspalveluja, perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa tai mielenterveyspalveluja. Jollekin päihderiippuvaisten, lapsiperheiden, vammaisten tai vähemmistöjen palvelut ovat hyvinkin lähellä omaa elinpiiriä.

Toisille tärkeää on kysymys palveluverkosta, siitä, kuinka kaukana lähin terveysasema on. Joku taas toivoo, että suunnilleen kaiken saa samasta paikasta.

Huoli koko maasta

Vihreillä on oma julkinen profiilinsa, jossa korostuvat nuoret aikuiset, korkeasti koulutetut, suurissa kaupungeissa asuvat ja naiset. Sote-asioissa vihreät ovat profiloituneet lähinnä köyhyyden torjunnassa.

Ohjelma näyttää kattavan myös keskustan hellimät syvimmätkin syrjäseudut.

Vihreiden profiili voi olla haaste uskottavuudelle monipuolisten sote-palvelujen puolustamisessa – tai edes kiinnostuksessa.
Aluevaaliohjelmassa profiiliin liittyvät riskit tulevat laajasti torjutuiksi.

Eri yhteyksissä todetaan, että ihmisillä on oikeus palveluihin asuinpaikastaan riippumatta. Ohjelma näyttää kattavan myös keskustan hellimät syvimmätkin syrjäseudut. Ohjelmassa myös korostetaan, että hyvinvointialueiden erot eivät saa johtaa epätasa-arvoon, eli ohjelma ei ole vihreiden ydinalueiden puolustamista.

Ohjelmassa muistetaan jopa sopimuspalokunnat, jotka kantavat suuren vastuun syrjäseutujen ensihoidosta. Ohjelmassa kannetaan huolta niiden toimintaedellytyksistä. Nykyisinhän useat pelastuslaitokset haluavat säästää heikentämällä sopimusehtoja sopimuspalokuntien kanssa.

Vanhukset hyvin esillä

Nuorten puolueena profiloituneet vihreät osoittavat ohjelmassaan paljon huomiota vanhusten asemaan.

Vanhuksista ei puhuta massana, vaan korostetaan heidän yksilöllisyyttään ja tasaveroista jäsenyyttään yhteiskunnassa.
Vanhustenhoidon perustana on jo pitkään ollut ajatus, jonka mukaan vanhukset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Vihreätkin painottavat vanhusten halua asua kotona.

Laitospaikkoja onkin vähennetty huomattavasti. Ajatusta on myyty sillä, että vastaavasti kotihoidon resursseja lisätään. Tämä puoli strategiasta on toteutettu vähemmän tehokkaasti kuin vanhusten siirtäminen koteihin.

Samalla kasvava määrä vanhuksia on omaishoidon varassa. Omaishoidon tuki taas on useissa kunnissa helpoimpia säästökohteita.

Vihreätkin painottavat vanhusten halua asua kotona. Samalla ohjelmassa myös vaaditaan kunnallisia kotipalveluja sekä myös riittävästi ympärivuorokautisen hoivan paikkoja.

Ohjelmassa muistetaan myös pariskuntia, joista vain toinen tarvitsee laitosmaista hoivaa. Vihreät vaativat, että pariskunnan on saatava elää perheenä sellaisessakin tapauksessa. Omaishoidon yleiset ongelmat näyttävät myös olevan vihreiden tiedossa.

Lapset, lapsiperheet, opiskelijat, työttömät, yrittäjät on toki myös ohjelmassa noteerattu.

Tuttuja teemoja

Mielenterveyspalveluista vihreät ovat muutenkin puhuneet paljon. Terapiatakuuta korostetaan tässäkin ohjelmassa. Välillä on tuntunut, että terapiasta on tullut vihreiden retoriikassa mielenterveyspalvelujen synonyymi, mitä se suinkaan ei ole. Nyt puhutaan kyllä yleisemmin mielenterveyspalveluista.

Mukana vihreiden aluevaaliohjelmassa ovat muutkin yleiset yleisesti vihreille tärkeät asiat köyhyyden torjunnasta ilmastonmuutokseen. Huomiota kiinnitetään myös muun muassa eri sukupuolten, etnisten ryhmien ja alueiden tasa-arvoon, kaikkinaiseen maailman parantamiseen.

Eero Karisto
Kirjoittaja on kunta- ja aluepolitiikkaan sekä sote-asioihin erikoistunut toimittaja.

25.11.2021 12:11

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

2 Kommentit

 1. Face the facts.

  1) Sote ja hyvinvointiyhteiskunta maksaa liikaa. Sotessa hoidon taso ei nouse. Hoitojonoja ei pystytä purkamaan. Yhteiskunnassa on liikaa passivoituja ihmisiä, jotka maksavat yhteiskunnallle maltaita.

  Valtion menot pitää tasoittaa verotulojen mukaisiksi lähtien siitä, että nykyinen verotaso estää kansalaisten ja yritysten varallisuuden kehittymisen.

  2) Soten sijaan pitää investoida terveydenhuollon tekoälyyn, pilvipalveluihin, IoT:hen ja robotteihin sekä toimintaprosessien ja työmenetelmien kehittämiseen sekä
  kouluttaa henkilöstö tietotekniikan hallintaan.

  Saisimme terveydenhuollon menot kuriin, tasoittaisimme hoitajatarpeen ja nostaisimme hoidon tasoa.

  Hallinto ei ole ratkaisu, mutta terveydenhuollon tehokkuuteen ja laatuun panostaminen on. Että ihmisiä hoidetaan hyvin.

  Faktat ovat unohtuneet Vihreiltä. Vihreät tekevät politiikka tunteiden eikä realiteettien perusteella. Odotin paljon, kun Ode puhui aikanaan liberaalin ympäristöpuolueen perustamisesta. Tuli vasemmistolainen feministipuolue.

 2. Olen muualla vahvasti arvostellut vihreiden pyrkimystä maakuntaveron käyttöönottoon. Vero ei sovi tasa-arvopolitiikkaa ajavalle puolueelle. Ainakin aluksi hyvinvointialueiden tehtävät koostuvat peruspalveluista, jotka ovat tarjolla kaikille yhdenvertaisesti. Tähän ei millään sovi, että palveluista tulisi maksaa eri hinta vaihtelevan maakuntaveron kautta vaan yhteisvastuullinen valtionrahoitus on periaatteessa ainoa tasa-arvoinen vaihtoehto.

  Ylipäätään on luottamushenkilöille kasvattavaa toimia kehysten puitteissa. Kun kaikki ihanat tavoitteet on sovitettava yhteen rajattuun budjettiin, edellyttää tämä aitoa punnintaa ja sovittelua “sulle mulle” -politikoinnin sijaan.

  Valtion rahoitus noudattaa pääosin THL:n tutkimuksia väestörakenteen mukaisista terveysmenoista. Tämän rahoituksen perusteiden tulisi olla mahdollisimman avoimia. Kokonaissummassa on mukana myös kieli- ym. tekijöitä, joiden taustalla on ollut poliittista harkintaa. Poliittinen harkinta neutraalin menon perusteena tulisi minimoida ja rajoittaa yleiseen hoidon tarpeen painotukseen.

  Ne kunnat, jotka tuntevat kärsivänsä soterahoituksen muutoksesta, ovat yleensä väestörakenteeltaan aivan ansiottaan muita kuntia edullisemmassa asemassa ja ovat luultavasti käyttäneet soterahoituksen joko pöhöttyneeseen organisaatioon tai muihin kuluihinsa.

  Sotekehyksessä pysyminen on osa pysymistä materiaalisen kulutuksen yleisessä kehyksessä ja sopii siten vihreään ajatteluun.

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon