Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Vihreät aluevaaleihin vastustamaan museointia

Vihreät kertovat aluevaaliohjelmassaan, että puolue pyrkii turvaamaan hyvinvointivaltion olemassaolon, mutta myös uudistamaan sitä. Ohjelmassa tunnetaan huolta koko maasta, jopa syrjäseutujen vapaapalokuntien toimintaedellytyksistä. Vihreät julistautuvat aluevaaliohjelmassaan selkeästi hyvinvointipalvelujen sekä puolustajiksi että uudistajiksi. Yksi keskeisistä uudistamisen kohteista on sote-organisaatioiden työn järjestäminen. Puolustamisella erottaudutaan talousoikeistosta, j

Vihreät aluevaaleihin vastustamaan museointia

Vihreät kertovat aluevaaliohjelmassaan, että puolue pyrkii turvaamaan hyvinvointivaltion olemassaolon, mutta myös uudistamaan sitä. Ohjelmassa tunnetaan huolta koko maasta, jopa syrjäseutujen vapaapalokuntien toimintaedellytyksistä.

Vihreät julistautuvat aluevaaliohjelmassaan selkeästi hyvinvointipalvelujen sekä puolustajiksi että uudistajiksi.

Yksi keskeisistä uudistamisen kohteista on sote-organisaatioiden työn järjestäminen.

Puolustamisella erottaudutaan talousoikeistosta, jonka motiiveja palvelujen ylläpitämiseen jatkuvasti kyseenalaistetaan. Uudistamisella taas tehdään pesäero ”hyvinvointivaltion museoijiin”. Se voi tarkoittaa toisaalta keskustaa, joka pitää tiukasti kiinni hajautetusta palveluverkosta, toisaalta vasemmistoa, jolle julkisen sektorin olemassaolevat työpaikat ovat ehkä vahvemmin pohjana kaikelle uudistamistyölle.

Uudistaminen on vihreiden ohjelmassa esillä monella tavalla. Yksi keskeisistä uudistamisen kohteista on sote-organisaatioiden työn järjestäminen.

Rahaa ja tekijöitä

Kaikilla tulevilla sote-alueilla on edessään kaksi suurta ongelmaa: rahan riittäminen ja työvoiman riittäminen.

Sote-alalle pitäisi jostain löytää 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä. Kaksi kolmasosaa tarpeesta tulee eläköitymisestä, viimeinen kolmannes palvelutarpeen kasvusta, joka johtuu pitkälti väestörakenteesta. Alan henkilöstöstä tulee oletettavasti yhä kovempi taistelu julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mutta myös hyvinvointialueiden kesken.

Ensimmäiseksi pitää saada alan väki pysymään alalla, ja sen jälkeen löytää jostain lisää tulijoita.

Vihreiden ohjelmassa on aika kattavasti esitelty keinoja alan houkuttelevuuden, siis sekä pito- että vetovoiman parantamiseksi.
Palkkataso on yksi tekijä, mutta sen rinnalla vihreiden ohjelmassa on vahvasti esillä kaikki se, mitä työpaikalla ja työyhteisössä tapahtuu. Ja tietysti riittävä koulutus.

Ihmisiä ei ole

Mutta kun väki ei riitä niin se ei riitä.

Se ei oikein näy vihreiden ohjelmassa. Tilastojen mukaan julkisen sektorin vapautuvat työpaikat imisivät koko Suomen työmarkkinoille tulevan väestön niin, että yksityiselle sektorille ei riittäisi ketään.

Työperäinen maahanmuutto on yleisesti vihreille tärkeä teema, mutta ei nouse aluevaaliohjelmassa esiin työvoimapulan erityisenä ratkaisuna. Eikä se tietysti yksinään riitä, mutta sen merkitystä ehkä pitäisi kunnolla korostaa.

Haaste terveydenhuollon kehittämisessä on valtava

Toiminnan kehittämiseen liittyy ratkaisevasti ennaltaehkäisevä toiminta ja toisaalta ajoissa puuttuminen. Nämä ovat hyvin esillä vihreiden ohjelmassa.

Halvinta on ongelmien ennaltaehkäisy. Se on kuitenkin yleensä myös helpoin säästötoimi lyhyellä aikavälillä. Sitä ovat monet kunnanvaltuustot ja maan hallitukset käyttäneet, kun ovat olleet huolissaan lapsille perinnöksi jäävätä julkisesta velasta. Säästöjen seurauksena jäävästä perinnöstä puhutaan vähemmän.

Ennaltaehkäisyn jälkeen seuraava kipupiste on varhainen puuttuminen, ja siihen liittyy yksi koko uudistuksen keskeinen tavoite eli perusterveydenhuollon resurssien parantaminen, jota vihreiden ohjelmassa vahvasti korostetaan. Seuraava vaihe, sujuvat hoitoketjut, on myös noteerattu vihreiden ohjelmassa. Siitä on kysymys, kun puhutaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajan häivyttämisestä.

Johtaminen korostuu

Hyvä johtaminen, työn tarkoituksenmukainen järjestäminen, työyhteisön keskinäiset asiat, työviihtyvyys ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat mukana vihreiden ohjelmassa sote-toiminnan kehittämisessä.

Liikkuvat palvelut ovat olleet keskustelussa paljon mukana, mutta käytännössä niitä on otettu kovin vähän käyttöön. Vihreät näkevät niissä yhden tärkeän tekijän toiminnan kehittämisessä.

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja hyödyt on vihreiden ohjelmassa tuotu selvästi esiin, mutta niitä ei nähdä minään deus ex machinana. Digitalisaatiosta voidaan saada paljon hyötyä, mutta ei se kaikkea ratkaise.

Palkkausta ja teknistä kehitystä lukuunottamatta kaikki alan kehittämiseen liittyvistä tekijöistä ovat tavalla tai toisella riippuvaisia hyvästä johtamisesta. Siksi johtamisesta tuskin voi puhua edes tarpeeksi saati liikaa.

Rajat alas

Sote-uudistuksen myötä on tarkoitus päästä eroon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä toisaalta terveysalan ja sosiaalitoimen välisistä rajoista, jotka on nähty monien ongelmien lähteinä.

Vihreiden ohjelmassa käsitellään perusteellisesti sote-alueiden sisäistä integraatiota, kaikenlaisten rajojen poistamista tai vähintään madaltamista. Moniammatillisuus on siinä yksi avainasia. Mutta, kuten kulunut sanonta kuuluu, kaikki liittyy kaikkeen.

Jotkut rajat jopa voimistuvat. Kunnan vaikutus ihmisen hyvinvointiin on monella tavalla ratkaiseva. Erityisesti vaikutus tuntuu ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Ehkä eniten yhteistä rajapintaa hyvinvointialueilla on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kanssa. Tämä on tietysti tunnustettu yleisesti ja myös vihreiden ohjelmassa.

Huolta tunnetaan muunkin keskinäisen vuorovaikutuksen toiminnasta kuntien sekä myös kolmannen sektorin kanssa.

Laaja itsehallinto

Rahoituksessa vihreät painottavat ensinnäkin siirtymistä yksikanavarahoitukseen. Sen lisäksi pidetään tärkeänä alueiden mahdollisimman suurta itsehallintoa. Se sisältää maakuntaveron, mutta samalla todetaan, että tarvitaan myös valtion panos. Se taas tarkoittaa, että hyväksytään maan sisäiset tulonsiirrot hyvinvointialueiden välillä, samalla tavalla kuin nykyisin kuntien kesken.

Rahoituksen yhteydessä vihreät mainitsevat kaupunkiseutujen erityistarpeet. Se onkin segregaation ja kaupunkisuunnittelun ohella ainoa kerta, kun kaupungit nousevat erikseen esiin ohjelmassa.

Oma etu helppo löytää

Aluevaaleissa äänestäjien on helpompi hahmottaa vaikutukset omaan elämäänsä kuin missään muissa vaaleissa, koska alueiden tehtäväalue on niin kapea ja selkeä.

Ihmisen tarpeet sote-alalla riippuvat olennaisesti elämäntilanteesta. Niinpä hän voi etsiä ehdokasta tai puoluetta, joka painottaa perheiden palveluja tai vanhuspalveluja, perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa tai mielenterveyspalveluja. Jollekin päihderiippuvaisten, lapsiperheiden, vammaisten tai vähemmistöjen palvelut ovat hyvinkin lähellä omaa elinpiiriä.

Toisille tärkeää on kysymys palveluverkosta, siitä, kuinka kaukana lähin terveysasema on. Joku taas toivoo, että suunnilleen kaiken saa samasta paikasta.

Huoli koko maasta

Vihreillä on oma julkinen profiilinsa, jossa korostuvat nuoret aikuiset, korkeasti koulutetut, suurissa kaupungeissa asuvat ja naiset. Sote-asioissa vihreät ovat profiloituneet lähinnä köyhyyden torjunnassa.

Ohjelma näyttää kattavan myös keskustan hellimät syvimmätkin syrjäseudut.

Vihreiden profiili voi olla haaste uskottavuudelle monipuolisten sote-palvelujen puolustamisessa – tai edes kiinnostuksessa.
Aluevaaliohjelmassa profiiliin liittyvät riskit tulevat laajasti torjutuiksi.

Eri yhteyksissä todetaan, että ihmisillä on oikeus palveluihin asuinpaikastaan riippumatta. Ohjelma näyttää kattavan myös keskustan hellimät syvimmätkin syrjäseudut. Ohjelmassa myös korostetaan, että hyvinvointialueiden erot eivät saa johtaa epätasa-arvoon, eli ohjelma ei ole vihreiden ydinalueiden puolustamista.

Ohjelmassa muistetaan jopa sopimuspalokunnat, jotka kantavat suuren vastuun syrjäseutujen ensihoidosta. Ohjelmassa kannetaan huolta niiden toimintaedellytyksistä. Nykyisinhän useat pelastuslaitokset haluavat säästää heikentämällä sopimusehtoja sopimuspalokuntien kanssa.

Vanhukset hyvin esillä

Nuorten puolueena profiloituneet vihreät osoittavat ohjelmassaan paljon huomiota vanhusten asemaan.

Vanhuksista ei puhuta massana, vaan korostetaan heidän yksilöllisyyttään ja tasaveroista jäsenyyttään yhteiskunnassa.
Vanhustenhoidon perustana on jo pitkään ollut ajatus, jonka mukaan vanhukset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Vihreätkin painottavat vanhusten halua asua kotona.

Laitospaikkoja onkin vähennetty huomattavasti. Ajatusta on myyty sillä, että vastaavasti kotihoidon resursseja lisätään. Tämä puoli strategiasta on toteutettu vähemmän tehokkaasti kuin vanhusten siirtäminen koteihin.

Samalla kasvava määrä vanhuksia on omaishoidon varassa. Omaishoidon tuki taas on useissa kunnissa helpoimpia säästökohteita.

Vihreätkin painottavat vanhusten halua asua kotona. Samalla ohjelmassa myös vaaditaan kunnallisia kotipalveluja sekä myös riittävästi ympärivuorokautisen hoivan paikkoja.

Ohjelmassa muistetaan myös pariskuntia, joista vain toinen tarvitsee laitosmaista hoivaa. Vihreät vaativat, että pariskunnan on saatava elää perheenä sellaisessakin tapauksessa. Omaishoidon yleiset ongelmat näyttävät myös olevan vihreiden tiedossa.

Lapset, lapsiperheet, opiskelijat, työttömät, yrittäjät on toki myös ohjelmassa noteerattu.

Tuttuja teemoja

Mielenterveyspalveluista vihreät ovat muutenkin puhuneet paljon. Terapiatakuuta korostetaan tässäkin ohjelmassa. Välillä on tuntunut, että terapiasta on tullut vihreiden retoriikassa mielenterveyspalvelujen synonyymi, mitä se suinkaan ei ole. Nyt puhutaan kyllä yleisemmin mielenterveyspalveluista.

Mukana vihreiden aluevaaliohjelmassa ovat muutkin yleiset yleisesti vihreille tärkeät asiat köyhyyden torjunnasta ilmastonmuutokseen. Huomiota kiinnitetään myös muun muassa eri sukupuolten, etnisten ryhmien ja alueiden tasa-arvoon, kaikkinaiseen maailman parantamiseen.

Tilaa uusimmat jutut

Liittymällä jäseneksi tuet Verden toimintaa ja saat joka viikko uutiskirjeen!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Lue lisää