Tietoa Verdestä

Verkkomedia Verde on syntynyt tarpeesta nostaa keskusteluun vihreitä teemoja ilmastonmuutoksesta tasa-arvoon, ihmisoikeuksista luonnonsuojeluun. Me teemme verkkomediaa kaikille, jotka ovat näistä asioista kiinnostuneita.

Verdessä pääpaino on faktoissa ja asioiden syy-seuraussuhteissa. Etsimme ongelmiin enemmän syitä kuin syyllisiä – syyllisiäkään toki unohtamatta, kun siihen aihetta on.

Verde on sitoutunut noudattamaan hyvää lehtimiestapaa ja journalistin ohjeita sekä Julkisen sanan neuvoston toimintaperiaatteita.

Verde on kerännyt Mesenaatti.me:n kautta joukkorahoitusta toiminnan aloittamista varten. Keräykseen osallistui yli 300 henkilöä.

Taustalla on myös syyskuussa 2020 perustettu Verdelehti Oy, jonka omistajia ovat kaksikymmentä yksityishenkilöä sekä Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry symbolisella yhden osakkeen panoksella.

Verde on journalistisesti itsenäinen toimitus, joka ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut. Verde on aihevalinnoiltaan vihreähenkinen julkaisu, joka julkaisee myös toimituksen ulkopuolelta tulevia puheenvuoroja ja juttuja. Verde painottaa aiheissaan ilmasto- ja elonkirjokriisiä sekä yhteiskunnallisia aiheita kuten politiikkaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Näiden lisäksi aiheissa korostuvat muun muassa tiede, kulttuuri ja kaupunkikehitys.

Verden verkkosivut ovat vapaasti luettavissa ja sähköpostiin lähetettävä viikoittainen Verden uutiskirje on erikseen tilattavissa maksusta. Tekstimuotoisen mediasisällön lisäksi Verden sisältötarjontaan kuuluu video- ja äänituotantoa, kuten esimerkiksi podcasteja. Toimintaa rahoitetaan uutiskirjeen lisäksi mainosmyynnillä.

 

Syksyn 2020 joukkorahoituskampanjassa Verdeä tukivat muun muassa:


Leena Brandt (supertukija)
Tero Viikari (supertukija)

Timo Airisto
Arto Alho
Aleksi Barsk
Irmeli Elomaa
Harri Haanpää
Marikki Hakola
Iiro Hartimo
Antero Helasvuo
Janne Holopainen
Tuula Hurri
Jaakko Järvinen
Antti Kääriäinen
Harri Kaimio
Samuli Kaisanlahti
Minna Kanerva
Eero Karisto
Anna-Leena Karlson
Tiina Karppinen
Eero Kivistö
Maija Kohvakka
Mikko Korpela
Janne Kylli
Juhani Kytö
Vesa-Matti Lahti
Hanna-Leena Laitinen
Pertti Lehtinen
Terhi Lehtonen
Maarit Leinonen
Anne Leinonen
Tapio Leipälä
Juha Lemmetti
Marianna Liemola
Veli Liikanen
Tuomo Liljenback
Aleksi Lumijärvi
Juha Luukka
Joonas Lyytinen
Marianne Mäkelä
Ville Mattila
Nina Miettinen
Pertti Mikkonen
Risto Nevanlinna
Taru Nieminen
Jaana Novitskij
Teppo Nurminen
Esa Oksman
Tapio Onnela
Tommi Orpana
Juri Pakaste
Rauli Partanen
Johan Pietarinen
Simo Raittila
Lari Rajantie
Matias Rantatalo
Kalle Ranto
Risto Rönnberg
Juuso Rusanen
Lassi Salo
Janne Salo
Pertti Saloheimo
Heikki Savola
Juhani Seppä-Lassila
Hannu Seppänen
Jouni Seppänen
Tuula Sjöstedt
Mikko Soininvaara
Antti Suanto
Mika Taipalus
Eva Tawasoli
Jussi-Pekka Teini
Tapani Toikka
Jarmo Toivola
Esa Tommila
Teemu Väisänen
Vesa Vanhanen
Juhana Vartiainen
Jari Vilska
Veijo Åberg